Lokala regler

Lokala Regler Vasatorps GK      

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås i så fall i klubbhuset.

 

Out of bounds (Regel 27)

 1. Out of bounds markeras av vita pinnar.

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder.
 2. Sidovattenhindren på Allébanan hål 7 och till vänster om hål 8 samt på Tournament Course hål 8 är oändliga.
 3. Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i sidovattenhindret på hål 8 Tournament Course får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna. Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. MUA-områden varifrån spel är förbjudet identifieras av blå/vita pinnar.
 3. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för MUA.
 4. Skador i bunkrar såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är

mark under arbete.

 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)

 1. Stenar i bunkrar.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Om ett ungt träd identifierat av stödpinne påverkar spelarens stans eller området för hans avsedda sving, måste bollen lyftas utan plikt och droppas i enlighet med den procedur

som föreskrivs i Regel 24-2b.

 1. Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart hindrande föremål (OHF) får tas enligt Regel 24-2. Därutöver, om en boll ligger på spelfältet och ett OHF på eller inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen ger störande inverkan på spellinjen mellan bollen och hålet får spelaren, utan plikt, ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och droppas på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i spellinjen och (c) inte är i ett hinder eller på en green.

Om spelarens boll ligger på green och ett OHF inom två klubblängder från green ger störande inverkan på hans puttlinje, får spelaren ta lättnad på följande sätt: Bollen måste lyftas och placeras på den närmaste punkt från där bollen låg, som (a) inte är närmare hålet, (b) inte har ett OHF i puttlinjen och (c) inte är i ett hinder. Bollen får rengöras när den lyfts.

Undantag: En spelare får inte ta lättnad enligt denna lokala regel om störande inverkan av någonting annat än OHF gör slaget uppenbart ogörligt.

 

 

Avståndsmätare (Regel 14-3)

 1. En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka, osv), bryter spelare mot Regel 14-3.

 

Organisk del av banan (Regel 13-1)

 1. Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur gärdsgårdarna.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – Förlorat hål; Slagspel – Två slag.

 

Våra Partners